OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbeans.ocx

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Java Plug-in for Internet Explorer
Kích thước tập tin: 160.07 Kb
Ngày tập tin: 13.09.2012 16:50
Tập tin phiên bản: 1, 3, 1, 2
Nội bộ tên: Java Plug-in for Internet Explorer
Tên file gốc: beans.ocx
Tên sản phẩm: JavaSoft / Sun Microsystems -- Java(TM) Plug-in
Sản phẩm phiên bản: 1, 3, 1, 2
Tên công ty: JavaSoft / Sun Microsystems
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt beans.ocx:


Sao chép tập tin beans.ocx thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu beans.ocx.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép beans.ocx vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép beans.ocx để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 beans.ocx và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message