OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbed.cfg

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 1.21 Kb
Ngày tập tin: 05.03.2001 11:52
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bed.cfg:


Sao chép tập tin bed.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bed.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bed.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bed.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bed.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bed6ea12-2615-49cb-bbbf-67ee0ec7af8b.dll
14kb.
03.03.2009

bed:
t2embed.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
115kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding14.04.2008
t2embed.dll 5.2.3790.4766 (srv03_sp2_qfe.100826-0355)
207kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding27.08.2010
wt2embed.dll 5.2.3790.4766 (srv03_sp2_qfe.100826-0355)
118kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding27.08.2010
dbedit32.dll 7.00
87kb.
Paradox Editor DLL20.08.2002
embeddedutil.dll 1.0.0114.0 (win7sp1_rtm.101119-1850)
57kb.
EmbeddedUtil.DLL - Common Utilities tool suite21.11.2010
embeddedutil.dll 1.0.0114.0 (win7sp1_rtm.101119-1850)
48kb.
EmbeddedUtil.DLL - Common Utilities tool suite21.11.2010
t2embed (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
107kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding21.11.2010
t2embed (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
146kb.
Microsoft T2Embed Font Embedding21.11.2010
fsprgembeddedstore.dll 1.0.5.0
31kb.
FsprgEmbeddedStore07.07.2012
embedded_keyboard.ini
9kb.
03.10.2012
embedded_menu.ini
13kb.
03.10.2012
embedded_mouse.ini
1kb.
03.10.2012
embeddedlists.dll
17kb.
15.04.2010
kjsembed.dll
1222kb.
08.10.2012
libedummy_plugin.dll
33kb.
08.10.2012
mysql_embedded.exe 5.5.25a.0
8649kb.
08.10.2012
gibbed.io.dll 1.0.0.0
16kb.
Gibbed.IO24.03.2012
fontembed.ini
21kb.
27.06.2011
pdfdbeditor.dll 7.1.934.0
2115kb.
PdfDbEditor21.10.2011
98012b2b-bf6c-4d22-bede-267f5901889b.dll
10kb.
03.03.2009
Send message