OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbi.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Background Broker Infrastructure Client Library
Kích thước tập tin: 29 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: bi.dll
Tên file gốc: bi.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bi.dll:


Sao chép tập tin bi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bib.dll 1.2.02.12130
273kb.
Bravo Interface Binder28.03.2011
bib.dll 1.2.02.12130
371kb.
Bravo Interface Binder28.03.2011
bib.dll 1.2.02.1
108kb.
Bravo Interface Binder06.06.2011
bib.dll 1.2.02.12130
279kb.
Bravo Interface Binder02.03.2011
bib.dll 1.0.20
144kb.
Bravo Interface Binder20.01.2001
bib.dll 1.2.03.1
116kb.
Bravo Interface Binder17.03.2015
bib.dll 1.2.02.20743
297kb.
Bravo Interface Binder04.01.2013
bib.dll 1.2.44.1
116kb.
Bravo Interface Binder04.02.2022
bib.dll 1.2.03.37194
566kb.
Bravo Interface Binder23.01.2022
bibliotheque2.dll
20kb.
14.06.2022
biblo.dll 7.2.4.1
587kb.
03.12.2021
bibutils.dll 1.1.01.12130
237kb.
Bravo Interface Binder Utilities28.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.12130
305kb.
Bravo Interface Binder Utilities28.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.1
151kb.
Bravo Interface Binder Utilities06.06.2011
bibutils.dll 1.1.01.12130
244kb.
Bravo Interface Binder Utilities02.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.1
154kb.
Bravo Interface Binder Utilities17.03.2015
bibutils.dll 1.1.01.1
188kb.
Bravo Interface Binder Utilities17.03.2015
bibutils.dll 1.1.01.20743
242kb.
Bravo Interface Binder Utilities04.01.2013
bibutils.dll 1.1.01.37194
351kb.
Bravo Interface Binder Utilities23.01.2022
Send message