OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbidispl.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Bidispl DLL
Kích thước tập tin: 62.5 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: bidispl.dll
Tên file gốc: bidispl.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bidispl.dll:


Sao chép tập tin bidispl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bidispl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bidispl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bidispl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bidispl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bidispl (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
42kb.
Bidispl DLL14.07.2009
bidispl (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
34kb.
Bidispl DLL14.07.2009
bidispl.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
17kb.
Bidispl DLL14.04.2008
bidispl.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
28kb.
Bidispl DLL24.03.2005
bidispl.dll 10.0.19041.1023 (WinBuild.160101.0800)
66kb.
Bidispl DLL19.04.2022

bidispl:
wbidispl.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
16kb.
Bidispl DLL25.03.2003
Send message