OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbimtidecoder.exe

Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 404 Kb
Ngày tập tin: 10.07.2017 13:01
Tập tin phiên bản: 1.00
Nội bộ tên: BIMTIDecoder
Tên file gốc: BIMTIDecoder.exe
Tên sản phẩm: BIMTIDecoder
Sản phẩm phiên bản: 1.00
Tên công ty: xxxx
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bimtidecoder.exe:


Sao chép tập tin bimtidecoder.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bimtidecoder.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bimtidecoder.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bimtidecoder.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bimtidecoder.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message