OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbitcometagent_1.4.1.27.dll

Thể loại: BitComet
Mô tả: BitCometAgent for IE context menu
Kích thước tập tin: 0.73 Mb
Ngày tập tin: 17.10.2012 22:00
Tập tin phiên bản: 20100128
Nội bộ tên: BitCometAgent.dll
Tên file gốc: BitCometAgent.dll
Tên sản phẩm: BitCometAgent
Sản phẩm phiên bản: 20100128
Tên công ty: BitComet
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bitcometagent_1.4.1.27.dll:


Sao chép tập tin bitcometagent_1.4.1.27.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bitcometagent_1.4.1.27.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bitcometagent_1.4.1.27.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bitcometagent_1.4.1.27.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bitcometagent_1.4.1.27.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


bitcometagent:
npbitcometagent.dll 20100824
755kb.
BitCometAgent v1.23 for Firefox17.10.2012
Send message