OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbitsprx5 (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Background Intelligent Transfer Service 3.0 Proxy
Kích thước tập tin: 32.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:40
Tập tin phiên bản: 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: bitsprx5.dll
Tên file gốc: bitsprx5.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 7.5.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bitsprx5 (2).dll:


Sao chép tập tin bitsprx5 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bitsprx5 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bitsprx5 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bitsprx5 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bitsprx5 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bitsprx5 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
18kb.
Background Intelligent Transfer Service 3.0 Proxy14.07.2009

bitsprx:
bitsprx2.dll 6.7.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
8kb.
Background Intelligent Transfer Service Proxy14.04.2008
bitsprx3.dll 6.7.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
7kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy14.04.2008
bitsprx4.dll 6.7.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
7kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy14.04.2008
bitsprx2.dll 6.7.3790.4422 (srv03_sp2_qfe.081205-1214)
10kb.
Background Intelligent Transfer Service Proxy06.12.2008
bitsprx3.dll 6.7.3790.4422 (srv03_sp2_qfe.081205-1214)
10kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy06.12.2008
bitsprx4.dll 6.7.3790.4422 (srv03_sp2_qfe.081205-1214)
9kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy06.12.2008
wbitsprx2.dll 6.7.3790.4422 (srv03_sp2_qfe.081205-1214)
8kb.
Background Intelligent Transfer Service Proxy06.12.2008
wbitsprx3.dll 6.7.3790.4422 (srv03_sp2_qfe.081205-1214)
7kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy06.12.2008
wbitsprx4.dll 6.7.3790.4422 (srv03_sp2_qfe.081205-1214)
7kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy06.12.2008
bitsprx2 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
13kb.
Background Intelligent Transfer Service Proxy14.07.2009
bitsprx3 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
13kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy14.07.2009
bitsprx4 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
12kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy14.07.2009
bitsprx6 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
13kb.
Background Intelligent Transfer Service 4.0 Proxy14.07.2009
bitsprx2 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
Background Intelligent Transfer Service Proxy14.07.2009
bitsprx3 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
10kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy14.07.2009
bitsprx4 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
9kb.
Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy14.07.2009
bitsprx6 (2).dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
10kb.
Background Intelligent Transfer Service 4.0 Proxy14.07.2009
Send message