OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbkg_work.exe

Thể loại: Phoenix
Mô tả: Phx Background worker
Kích thước tập tin: 79.7 Kb
Ngày tập tin: 08.07.2010 12:15
Tập tin phiên bản: 1.0
Tên sản phẩm: Phx Background worker
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bkg_work.exe:


Sao chép tập tin bkg_work.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bkg_work.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bkg_work.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bkg_work.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bkg_work.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


bkg:
nxs_mzl_bkg_work.dll
6kb.
08.07.2010
Send message