OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbr.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
Kích thước tập tin: 343.66 Kb
Ngày tập tin: 20.01.2011 16:01
Tập tin phiên bản: 16, 0, 14000, 0000
Nội bộ tên: BR
Tên file gốc: BR.dll
Tên sản phẩm: Autodesk, Inc. BR
Sản phẩm phiên bản: Autodesk Inventor 2012
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt br.dll:


Sao chép tập tin br.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu br.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép br.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép br.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 br.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
br (2).dll
316kb.
20.07.2010
br (3).dll
129kb.
25.06.2010
br (4).dll
580kb.
17.05.2010
br.dll
128kb.
20.07.2010
br2.exe 2.00.50
17197kb.
BloodRayne(TM) 225.12.2012
br24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
50kb.
BR24RES resource dll17.08.2001
br24res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
51kb.
BR24RES resource dll24.03.2005
br9res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
17kb.
BR9RES resource dll17.08.2001
br9res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
18kb.
BR9RES resource dll24.03.2005
braid.dll 1.0.0.1
2914kb.
TODO:02.12.2012
braid.exe 1.0.0.1
169kb.
TODO:02.12.2012
branding.dll 1.0.0.0
23kb.
Branding07.07.2012
brandres.dll 16, 0, 14000, 0000
9kb.
BrandRes
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
brazil (2).ini
8kb.
18.06.2009
brazil pt.ini
22kb.
03.04.2008
brazil.ini
0kb.
07.04.2010
brazil.ini
2kb.
05.07.2010
brazilian portuguese.ini
615kb.
25.06.2012
brazilian portuguese.ini
609kb.
17.12.2007
Send message