OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbrci14a (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Brother Color Inkjet Printer Driver
Kích thước tập tin: 0.68 Mb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:40
Tập tin phiên bản: 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.081014-2135)
Nội bộ tên: brci14a.dll
Tên file gốc: brci14a.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.0.0.16
Tên công ty: Brother Industries, Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt brci14a (2).dll:


Sao chép tập tin brci14a (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu brci14a (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép brci14a (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép brci14a (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 brci14a (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
brci14a (2).ini
0kb.
10.06.2009

brci:
brcide.dll 7.0.4.453
77kb.
RC Compiler Interface20.08.2002
brci06ui (2).dll 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.080124-2052)
124kb.
Controlador de impresora de inyecciуn de tinta de color Brother14.07.2009
brci08ui (2).dll 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.080614-2159)
103kb.
Controlador de impresora de inyecciуn de tinta de color Brother14.07.2009
brci14ui (2).dll 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.081014-2135)
125kb.
Controlador de impresora de inyecciуn de tinta de color Brother14.07.2009
brci06a (2).dll 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.080124-2052)
660kb.
Brother Color Inkjet Printer Driver14.07.2009
brci08a (2).dll 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.080614-2159)
654kb.
Brother Color Inkjet Printer Driver14.07.2009
brci08b (2).dll 5.0.0.16 (fbl_dox_dev_ihvs.080614-2159)
630kb.
Brother Color Inkjet Printer Driver14.07.2009
brci06a (2).ini
0kb.
10.06.2009
brci08a (2).ini
0kb.
10.06.2009
brci08b (2).ini
0kb.
10.06.2009
Send message