OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbrclr.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Brother MFC7150 driver
Kích thước tập tin: 481 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 5.0.3000.7 (Lab06_N.010129-0357)
Nội bộ tên: brclr.dll
Tên file gốc: brclr.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.0.3000.7
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt brclr.dll:


Sao chép tập tin brclr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu brclr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép brclr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép brclr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 brclr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
brclr.dll 5.0.3000.18 (ReleasedBinaries.031225-0011)
504kb.
Brother MFC7150 driver24.03.2005
brclr0.dll 5.0.3000.7 (Lab06_N.010129-0357)
481kb.
Brother MFC7150 driver17.08.2001
brclr0.dll 5.0.3000.18 (ReleasedBinaries.031225-0011)
504kb.
Brother MFC7000 driver24.03.2005
brclr00.dll 5.0.0.7 (Lab06_N.010129-0357)
889kb.
Brother MFC7300C driver17.08.2001
brclr00.dll 5.0.0.18 (ReleasedBinaries.031225-0011)
924kb.
Brother MFC7300C driver24.03.2005
brclr0ui.dll 1, 0, 3000, 5
8kb.
17.08.2001
brclr0ui.dll 5.0.3000.11 (ReleasedBinaries.031225-0011)
9kb.
24.03.2005
brclrd05 (2).dll 1, 0, 0, 1
466kb.
OEM Customization Sample
Written by NT Imaging Services Test Team
14.07.2009
brclrd06 (2).dll 1, 0, 0, 1
474kb.
OEM Customization Sample
Written by NT Imaging Services Test Team
14.07.2009
brclrui.dll 5, 0, 3000, 5
8kb.
17.08.2001
brclrui.dll 5.0.3000.11 (ReleasedBinaries.031225-0011)
9kb.
24.03.2005
Send message