OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbrcoinst.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Brother Multi Function CoInstaller
Kích thước tập tin: 19 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:14
Tập tin phiên bản: 1.0.0.18 (dnsrv(skatari).040816-0913)
Nội bộ tên: Brcoinst.dll
Tên file gốc: Brcoinst.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1231
Tên công ty: Brother Industries Ltd.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt brcoinst.dll:


Sao chép tập tin brcoinst.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu brcoinst.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép brcoinst.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép brcoinst.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 brcoinst.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
brcoinst (2).dll 1.0.0.20 (vbl_wcp_d2_drivers.060801-2007)
19kb.
Brother Multi Function CoInstaller14.07.2009
brcoinst.dll 1.0.0.8 (Lab06_N.010129-0357)
10kb.
Brother Multi Function CoInstaller17.08.2001
Send message