OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbul24res.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: bull24 Printer Driver
Kích thước tập tin: 69.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:14
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: bul24res.dll
Tên file gốc: bul24res.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt bul24res.dll:


Sao chép tập tin bul24res.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bul24res.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bul24res.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bul24res.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bul24res.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bul24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
69kb.
bull24 Printer Driver17.08.2001

bul:
bul18res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
47kb.
bull18 Printer Driver17.08.2001
bull9res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
51kb.
bull9 Printer Driver17.08.2001
bul18res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
48kb.
bull18 Printer Driver24.03.2005
bull9res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
52kb.
bull9 Printer Driver24.03.2005
bullets.dll 12.0.4518.1014
14kb.
MS Office Global MediaStore Elements re Bullets26.10.2006
bullets.dll 14.0.4730.1010
14kb.
MS Office Global MediaStore Elements re Bullets09.01.2010
kbdbulg (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7kb.
Bulgarian Keyboard Layout21.11.2010
kbdbulg.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7kb.
Bulgarian Keyboard Layout21.11.2010
kbdbulg (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
7kb.
Bulgarian Keyboard Layout21.11.2010
bulgarian.ini
51kb.
18.06.2011
bulgarian.ini
9kb.
03.04.2008
onto2vocabularyclass.exe
83kb.
08.10.2012
bulgarian (2).ini
434kb.
06.07.2012
bulgarian.ini
86kb.
10.09.2012
kmpwiz_bulgarian.ini
8kb.
06.07.2012
nebulaserver.dll 1, 0, 0, 1
608kb.
NebulaServer DLL10.12.2003
nnebula.dll
468kb.
10.12.2003
tclnebula.dll
20kb.
10.12.2003
Send message