OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênburnaware.exe

Thể loại: BurnAware Professional
Mô tả: BurnAware
http://www.burnaware.com
Kích thước tập tin: 1.34 Mb
Ngày tập tin: 06.08.2012 18:04
Tập tin phiên bản: 5.1.0.0
Tên sản phẩm: BurnAware
Sản phẩm phiên bản: 5.1
Tên công ty: Burnaware Technologies
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt burnaware.exe:


Sao chép tập tin burnaware.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu burnaware.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép burnaware.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép burnaware.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 burnaware.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
burnaware.dll 5.1.0.0
808kb.
Protect DLL
http://www.burnaware.com
06.08.2012
Send message