OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbusdata.dll

Thể loại: Office 2010
Mô tả: Microsoft® SharePoint® Foundation Business Data
Kích thước tập tin: 113.9 Kb
Ngày tập tin: 20.01.2010 23:59
Tập tin phiên bản: 14.0.4734.1000
Nội bộ tên: Microsoft.BusinessData.dll
Tên file gốc: Microsoft.BusinessData.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® SharePoint® Foundation
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4734.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt busdata.dll:


Sao chép tập tin busdata.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu busdata.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép busdata.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép busdata.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 busdata.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
busdatar.dll 14.0.4734.1000
114kb.
Microsoft® SharePoint® Foundation Business Data20.01.2010
Send message