OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbusdriver.exe

Thể loại: Bus Driver
Mô tả: Bus Driver
Kích thước tập tin: 2.21 Mb
Ngày tập tin: 30.12.2012 23:13
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 0
Nội bộ tên: busdriver
Tên file gốc: busdriver.exe
Tên sản phẩm: Bus Driver
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 0
Tên công ty: SCS Software
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt busdriver.exe:


Sao chép tập tin busdriver.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu busdriver.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép busdriver.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép busdriver.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 busdriver.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
busdriver.exe 1, 0, 0, 0
1708kb.
Bus Driver30.12.2012
Send message