OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbzip2.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 68 Kb
Ngày tập tin: 08.10.2012 13:00
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bzip2.dll:


Sao chép tập tin bzip2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bzip2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bzip2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bzip2.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bzip2.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bzip2 (2).exe
72kb.
18.09.2010
bzip2.dll 1.0.2.1531
66kb.
Bzip2: file compressor
PrivateBuild: Patchlevel 2
SpecialBuild: GNU for Win32
23.04.2009
bzip2.exe
44kb.
08.10.2012
bzip2recover.exe
26kb.
08.10.2012

bzip:
libzip.dll 1, 0, 0, 0
106kb.
LibZIP Dynamic Link Library06.07.2012
libzip_plugin.dll
82kb.
08.10.2012
Send message