OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênc0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 12.10.2006 11:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll:


Sao chép tập tin c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
c0ef3703-84d2-4c4d-b9ff-bd8ade7e9ae4.dll
8kb.
03.03.2009

ade:
dmloader.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
35kb.
Microsoft DirectMusic Loader14.04.2008
msader15.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
24kb.
Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Resources13.04.2008
wiadefui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
453kb.
WIA Scanner Default UI14.04.2008
diasymreader.dll 7.00.9466
428kb.
Dia based SymReader05.01.2002
msader15.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
28kb.
Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Resources24.03.2005
wiadefui.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
644kb.
WIA Scanner Default UI17.02.2007
wdmloader.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
36kb.
Microsoft DirectMusic Loader17.02.2007
wmsader15.dll 2.82.1830.0 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
24kb.
Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Resources24.03.2005
wwiadefui.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
453kb.
WIA Scanner Default UI17.02.2007
msader15.dll 2.10.3711.3
8kb.
Microsoft ADO Error Resource
PrivateBuild: Built by
18.01.1999
upgloader.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
219kb.
Setup Loader for Migration10.07.2012
upgradeagent.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2754kb.
Upgrade Agent09.07.2012
wsupgrade.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
195kb.
Winsock Upgrade Plugin21.11.2010
upgloader.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
258kb.
Setup Loader for Migration21.11.2010
upgradeagent.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3726kb.
Upgrade Agent21.11.2010
wsupgrade.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
160kb.
Winsock Upgrade Plugin21.11.2010
upgloader.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
219kb.
Setup Loader for Migration21.11.2010
upgradeagent.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2754kb.
Upgrade Agent21.11.2010
soreader.dll 1.0.0.1
36kb.
SOReader
Flash SharedObject Parser
31.08.2011
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0 (2).dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
4kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
Send message