OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênc5rengine.ini

Thể loại: Race Driver GRID
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 29.27 Kb
Ngày tập tin: 08.04.2008 08:54
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt c5rengine.ini:


Sao chép tập tin c5rengine.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu c5rengine.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép c5rengine.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép c5rengine.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 c5rengine.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


rengine:
correngine (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
85kb.
Correlation Engine14.07.2009
frengine.dll 10.0.8.109
3670kb.
ABBYY FineReader Engine11.12.2011
frengineprocessor.exe 10.0.8.109
334kb.
FREngine Processor01.10.2012
userengine.ini
0kb.
16.06.2009
browserengine.dll 0, 1, 0, 0
348kb.
BrowserEngine Module
Earth And Beyond Embedded Browser
12.01.2003
pckellerengine.ini
7kb.
05.09.2009
c6rengine.ini
29kb.
08.04.2008
corengine.ini
29kb.
17.04.2008
dbrengine.ini
29kb.
08.04.2008
gtrengine.ini
29kb.
17.04.2008
xrengine.exe 1, 0, 6, 0
1077kb.
01.10.2009
correngine.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
84kb.
Correlation Engine12.04.2018
Send message