OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



cabinet.dll

Thể loại: GoldenLand
Mô tả: Cabinet File API
Kích thước tập tin: 65.5 Kb
Ngày tập tin: 26.04.2000 22:25
Tập tin phiên bản: 1.00.603.0
Nội bộ tên: CABINET
Tên file gốc: CABINET.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft (R) Cabinet File API
Sản phẩm phiên bản: 1.00.603.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt cabinet.dll:


Sao chép tập tin cabinet.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cabinet.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cabinet.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cabinet.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cabinet.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cabinet (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
93kb.
Microsoft® Cabinet File API21.11.2010
cabinet (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
72kb.
Microsoft® Cabinet File API21.11.2010
cabinet.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
59kb.
Microsoft® Cabinet File API14.04.2008
cabinet.dll 1.00.603.0
54kb.
Cabinet File API29.12.2006
cabinet.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
139kb.
Microsoft® Cabinet File API18.02.2007
cabinet.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
93kb.
Microsoft® Cabinet File API21.11.2010
cabinet.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
64kb.
Microsoft® Cabinet File API13.06.2011
cabinet.dll 5.00.2147.1
55kb.
Microsoft® Cabinet File API25.01.2002
cabinet.dll 5.00 (WinBuild.160101.0800)
137kb.
Microsoft® Cabinet File API12.04.2018

cabinet:
wcabinet.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
87kb.
Microsoft® Cabinet File API17.02.2007




Send message