OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncamera.dll

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 64.05 Kb
Ngày tập tin: 27.06.2001 07:38
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt camera.dll:


Sao chép tập tin camera.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu camera.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép camera.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép camera.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 camera.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
camera.ini
0kb.
09.09.2002
cameracaptureui.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
108kb.
12.04.2018
cameradialog.dll
56kb.
19.06.2003
camerafade.ini
2kb.
23.02.2009
cameraplugin.dll
56kb.
02.07.2009
cameras.dll 2.5.0.29
40kb.
Cameras DLL
Nemo Camera Behaviors
03.12.2004
cameras.ini
3kb.
29.07.2003

camera:
defaultcamera.ini
0kb.
09.10.2012
defaultcamera.ini
3kb.
09.10.2012
videocamera.ini
2kb.
23.02.2009
defaultcamera.ini
0kb.
01.12.2008
defaultcamerashakes.ini
3kb.
03.10.2008
defaultcamera.ini
0kb.
23.05.2009
usercamera.ini
0kb.
23.05.2009
t3camera.ini
5kb.
05.04.2004
sea_cameras.dll
80kb.
19.06.2003
defaultcamera.ini
3kb.
22.10.2009
Send message