OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncameras.dll

Thể loại: Still Life
Mô tả: Cameras DLL
Nemo Camera Behaviors
Kích thước tập tin: 40 Kb
Ngày tập tin: 03.12.2004 21:02
Tập tin phiên bản: 2.5.0.29
Nội bộ tên: Cameras
Tên file gốc: Cameras.DLL
Tên sản phẩm: Virtools
Sản phẩm phiên bản: 2.5.0.29
Tên công ty: Virtools SA
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cameras.dll:


Sao chép tập tin cameras.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cameras.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cameras.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cameras.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cameras.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cameras.ini
3kb.
29.07.2003

cameras:
defaultcamerashakes.ini
3kb.
03.10.2008
sea_cameras.dll
80kb.
19.06.2003
Send message