OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncdosys.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: CDO de Microsoft para la biblioteca de Windows 2000
PrivateBuild: Development Build
Kích thước tập tin: 2.5 Mb
Ngày tập tin: 30.10.2007 14:58
Tập tin phiên bản: 6.5.6758.0
Nội bộ tên: CDOSYS
Tên file gốc: CDOSYS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Exchange
Sản phẩm phiên bản: 6.5
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cdosys.dll:


Sao chép tập tin cdosys.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cdosys.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cdosys.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cdosys.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cdosys.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cdosys (2).dll 6.6.7601.17857 (win7sp1_gdr.120605-1503) 06.06.2012
cdosys (2).dll 6.6.7601.17857 (win7sp1_gdr.120605-1503) 06.06.2012
cdosys (3).dll 6.6.7601.22012 (win7sp1_ldr.120605-1502) 06.06.2012
cdosys (3).dll 6.6.7601.22012 (win7sp1_ldr.120605-1502) 06.06.2012
cdosys.dll 6.6.0002.0 14.04.2008
cdosys.dll 6.6.7601.17857 (win7sp1_gdr.120605-1503) 06.06.2012
cdosys.dll 6.6.7601.17857 (win7sp1_gdr.120605-1503) 06.06.2012
cdosys.dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
cdosys.dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
cdosys.dll 6.6.17134.1 (WinBuild.160101.0800) 12.04.2018
Send message