OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncfgmgr.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Configuration manager
Kích thước tập tin: 35.34 Kb
Ngày tập tin: 23.02.2011 01:41
Tập tin phiên bản: 14.0.0.121
Nội bộ tên: cfgmgr
Tên file gốc: cfgmgr.dll
Tên sản phẩm: 3ds Max
Sản phẩm phiên bản: 14.0.0.121
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cfgmgr.dll:


Sao chép tập tin cfgmgr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cfgmgr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cfgmgr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cfgmgr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cfgmgr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cfgmgr32 (2).dll 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108)
143kb.
Configuration Manager DLL24.05.2011
cfgmgr32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
203kb.
Configuration Manager DLL21.11.2010
cfgmgr32 (3).dll 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108)
143kb.
Configuration Manager DLL24.05.2011
cfgmgr32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
17kb.
Configuration Manager Forwarder DLL14.04.2008
cfgmgr32.dll 4.10.1489
25kb.
Configuration Manager Win32 Interface07.08.2004
cfgmgr32.dll 4.00
57kb.
Configuration Manager DLL07.08.2004
cfgmgr32.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
18kb.
Configuration Manager Forwarder DLL24.03.2005
cfgmgr32.dll 6.1.7601.21733 (win7sp1_ldr.110523-1503)
143kb.
Configuration Manager DLL24.05.2011
cfgmgr32.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
143kb.
Configuration Manager DLL21.11.2010
cfgmgr32.dll 4.10.1563
41kb.
Configuration Manager Win32 Interface08.10.2001
cfgmgr32.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
280kb.
Configuration Manager DLL12.04.2018

cfgmgr:
wcfgmgr32.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
18kb.
Configuration Manager Forwarder DLL25.03.2003
Send message