OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncfgmgr32.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Configuration Manager Forwarder DLL
Kích thước tập tin: 18 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: cfgmgr32.dll
Tên file gốc: CFGMGR32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cfgmgr32.dll:


Sao chép tập tin cfgmgr32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cfgmgr32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cfgmgr32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cfgmgr32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cfgmgr32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cfgmgr32 (2).dll 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108) 24.05.2011
cfgmgr32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
cfgmgr32 (3).dll 6.1.7601.17621 (win7sp1_gdr.110523-2108) 24.05.2011
cfgmgr32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111) 14.04.2008
cfgmgr32.dll 4.10.1489 07.08.2004
cfgmgr32.dll 4.00 07.08.2004
cfgmgr32.dll 6.1.7601.21733 (win7sp1_ldr.110523-1503) 24.05.2011
cfgmgr32.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
cfgmgr32.dll 4.10.1563 08.10.2001
cfgmgr32.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800) 12.04.2018
Send message