OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncfscommonuifx.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: User Interface Library
Kích thước tập tin: 224 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 01:37
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.3959
Nội bộ tên: CfsCommonUIFx.dll
Tên file gốc: CfsCommonUIFx.dll
Tên sản phẩm: Microsoft (R) Windows (R) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cfscommonuifx.dll:


Sao chép tập tin cfscommonuifx.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cfscommonuifx.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cfscommonuifx.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cfscommonuifx.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cfscommonuifx.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message