OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncg.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
Kích thước tập tin: 2.63 Mb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:53
Tập tin phiên bản: 1.5.0012
Nội bộ tên: cg
Tên file gốc: cg.dll
Tên sản phẩm: NVIDIA Cg Runtime
Sản phẩm phiên bản: 1.5.0012
Tên công ty: NVIDIA Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cg.dll:


Sao chép tập tin cg.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cg.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cg.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cg.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cg.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cg (2).dll 3.0.0016
6239kb.
Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
16.02.2012
cg.dll 2.0.0015
2656kb.
Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
28.03.2011
cg.dll 2.0.0015
3750kb.
Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
28.03.2011
cg.dll 2.2.0010
5484kb.
Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
05.09.2012
cg.dll 1, 41, 0603, 092
1644kb.
Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
30.04.2007
cg.dll 1, 1, 0303, 0400
844kb.
Cg Core Runtime Library
NVIDIA Cg Core Runtime Library
04.03.2003
cg18030.dll 5.1.2486.0 (main.010602-1927)
213kb.
GB18030 DBCS-Unicode Conversion DLL17.06.2002
cgamex86 (2).dll
616kb.
06.12.2001
cgamex86.dll
524kb.
13.11.2001
cgamex86.dll
1264kb.
26.06.2005
cgame_mp_x86.dll
560kb.
13.11.2001
cgame_mp_x86.dll
572kb.
26.06.2005
cgbatch.exe
4545kb.
06.09.2012
cgd3d9 (2).dll 3.0.0016
1027kb.
Cg D3D9 Runtime Library
NVIDIA Cg D3D9 Runtime Library
16.02.2012
cgd3d9.dll 1.5.0012
492kb.
Cg D3D9 Runtime Library
NVIDIA Cg D3D9 Runtime Library
22.02.2011
cgd3d9.dll 1, 1, 0303, 0400
320kb.
Cg D3D9 Runtime Library
NVIDIA Cg D3D9 Runtime Library
04.03.2003
cggl (2).dll 3.0.0016
355kb.
Cg GL Runtime Library
NVIDIA Cg GL Runtime Library
16.02.2012
cggl.dll 2.0.0015
296kb.
Cg GL Runtime Library
NVIDIA Cg GL Runtime Library
28.03.2011
cggl.dll 2.0.0015
383kb.
Cg GL Runtime Library
NVIDIA Cg GL Runtime Library
28.03.2011
Send message