OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênchtbrkr.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft Traditional Chinese Word Breaker
Chinese(Traditional) Word Breaker
Kích thước tập tin: 0.81 Mb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 3.0.0.1507
Nội bộ tên: Microsoft Traditional Chinese Word Breaker
Tên file gốc: CHTBRKR.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Traditional Chinese Word Breaker
Sản phẩm phiên bản: 3.0.0.1507
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt chtbrkr.dll:


Sao chép tập tin chtbrkr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu chtbrkr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép chtbrkr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép chtbrkr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 chtbrkr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
chtbrkr (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
chtbrkr (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 14.07.2009
chtbrkr.dll 3.0.0.1507 17.08.2001
Send message