OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncld3d.dll

Thể loại: gta2
Mô tả: Cirrus Logic driver
Kích thước tập tin: 393 Kb
Ngày tập tin: 08.04.1998 08:00
Tập tin phiên bản: 4.10.00.1555
Nội bộ tên: cld3d
Tên file gốc: cld3d.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows(TM) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 4.10.00.1555
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cld3d.dll:


Sao chép tập tin cld3d.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cld3d.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cld3d.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cld3d.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cld3d.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


cld:
hpotscld (2).dll 07.000.000.000
716kb.
HP AiO Scan Driver - Tulip SCL-d14.07.2009
tcldde13.dll
19kb.
28.08.2010
vcldesigner.dll 1.0.3.6
1389kb.
13.11.2012
cldapi.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
98kb.
Cloud API user mode API12.04.2018
Send message