OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncliconfg.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: SQL Client Configuration Utility DLL
Kích thước tập tin: 76 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 2000.085.1132 (xpsp.080413-0852)
Nội bộ tên: CLICONFG
Tên file gốc: CLICONFG
Tên sản phẩm: Microsoft SQL Server
Sản phẩm phiên bản: 08.00.1132
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cliconfg.dll:


Sao chép tập tin cliconfg.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cliconfg.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cliconfg.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cliconfg.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cliconfg.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cliconfg (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
100kb.
SQL Client Configuration Utility DLL14.07.2009
cliconfg (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
84kb.
SQL Client Configuration Utility DLL14.07.2009
cliconfg.dll 2000.086.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
96kb.
SQL Client Configuration Utility DLL24.03.2005
cliconfg.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
85kb.
SQL Client Configuration Utility DLL12.04.2018

cliconfg:
wcliconfg.dll 2000.086.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
76kb.
SQL Client Configuration Utility DLL24.03.2005
Send message