OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncmdlinelibrary_ipv6.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: command line renderer
Kích thước tập tin: 115.34 Kb
Ngày tập tin: 23.02.2011 01:35
Tập tin phiên bản: 14.0.0.121
Nội bộ tên: cmdlineLibrary_ipv6
Tên file gốc: cmdlineLibrary_ipv6.dll
Tên sản phẩm: 3ds Max
Sản phẩm phiên bản: 14.0.0.121
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cmdlinelibrary_ipv6.dll:


Sao chép tập tin cmdlinelibrary_ipv6.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cmdlinelibrary_ipv6.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cmdlinelibrary_ipv6.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cmdlinelibrary_ipv6.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cmdlinelibrary_ipv6.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


cmdlinelibrary:
cmdlinelibrary.dll 14.0.0.121
115kb.
command line renderer23.02.2011
Send message