OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncmm.dll

Thể loại: Miscellanea
Mô tả: KODAK DIGITAL SCIENCE Java CMM
Kích thước tập tin: 194.42 Kb
Ngày tập tin: 29.05.2014 20:50
Tập tin phiên bản: 1.1.0
Nội bộ tên: cmm
Tên file gốc: cmm.dll
Tên sản phẩm: KODAK DIGITAL SCIENCE Java CMM
Sản phẩm phiên bản: 1.1.0
Tên công ty: Eastman Kodak Company
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cmm.dll:


Sao chép tập tin cmm.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cmm.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cmm.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cmm.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cmm.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cmm.dll 1.1.0
194kb.
KODAK DIGITAL SCIENCE Java CMM03.07.2012
cmm.dll
136kb.
05.08.2010
cmm.dll 1.1.0
188kb.
KODAK DIGITAL SCIENCE Java CMM07.05.2012
cmm.dll 10.0.1
15kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
cmmigr (2).dll 7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
63kb.
Microsoft Connection Manager Migration Lib14.07.2009
cmmigr.dll 7.02.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
57kb.
Microsoft Connection Manager Migration Lib09.07.2012
cmmigr.dll 7.02.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
63kb.
Microsoft Connection Manager Migration Lib21.11.2010
cmmigr.dll 7.02.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
57kb.
Microsoft Connection Manager Migration Lib21.11.2010

cmm:
dnscmmc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
116kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL21.11.2010
dnscmmc.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
116kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL21.11.2010
dnscmmc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
107kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL21.11.2010
dnscmmc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
130kb.
DNS Client MMC Snap-in DLL12.04.2018
Send message