OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncn3001.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Canon Device Configuration UI DLL
Kích thước tập tin: 77 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:15
Tập tin phiên bản: 1.0.0.8
Nội bộ tên: Extraui
Tên file gốc: CN3001.dll
Tên sản phẩm: Canon Extraui DLL
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.8
Tên công ty: Canon Systems Management Europe Limited
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cn3001.dll:


Sao chép tập tin cn3001.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cn3001.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cn3001.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cn3001.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cn3001.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message