OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncnb2100s.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Canon BJ Mini Printer Driver
Kích thước tập tin: 23 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 5.1.2406.1 built by: Lab06_N(patryan)
Nội bộ tên: CNB2100S.DLL
Tên file gốc: CNB2100S.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2406.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cnb2100s.dll:


Sao chép tập tin cnb2100s.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cnb2100s.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cnb2100s.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cnb2100s.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cnb2100s.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
cnb2100s.dll 5.2.3790.1156 (ReleasedBinaries.031225-0011) 24.03.2005
Send message