OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncommon.sqldatabase.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Common.SqlDatabase
SQL Server database services for Prodiance Compliance.
Kích thước tập tin: 17.61 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2020 18:26
Tập tin phiên bản: 5.5.0.5
Nội bộ tên: Common.SqlDatabase.dll
Tên file gốc: Common.SqlDatabase.dll
Tên sản phẩm: Enterprise Risk Manager
Sản phẩm phiên bản: 5.5.0.5
Tên công ty: Microsoft
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt common.sqldatabase.dll:


Sao chép tập tin common.sqldatabase.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu common.sqldatabase.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép common.sqldatabase.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép common.sqldatabase.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 common.sqldatabase.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


common:
mmcfxcommon.dll 5.2.3790.4136
104kb.
MMCFxCommon
MMC Managed SnapIn Framework Common Assembly
14.04.2008
mmcfxcommon.resources.dll 5.2.3790.2560
7kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
14.04.2008
spcommon.dll 5.1.4111.00 (XPClient.010817-1148)
76kb.
Microsoft Speech SR/TTS Common Library17.08.2001
cfscommonuifx.dll 5.2.3790.3959
224kb.
User Interface Library17.02.2007
spcommon.dll 5.1.5124.00 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
106kb.
Microsoft Speech SR/TTS Common Library24.03.2005
wspcommon.dll 5.1.7416.00 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
92kb.
Microsoft Speech SR/TTS Common Library17.02.2007
common98.dll 6.00.8076
122kb.
setup18.08.1998
microsoft.office.tools.common.implementation.dll 10.0.31007.0
349kb.
Microsoft.Office.Tools.Common.Implementation.dll30.08.2012
microsoft.office.tools.common.implementation.res 10.0.31007.0
32kb.
Microsoft.Office.Tools.Common.Implementation.dll30.08.2012
microsoft.office.tools.common.dll 10.0.31007.0
89kb.
Microsoft.Office.Tools.Common.dll30.08.2012
barcommon.dll 1.0.0.235
518kb.
09.08.2012
mmcfxcommon.resources.dll 6.1.7601.17514
5kb.
12.04.2011
msttscommon.dll 2.00.4319.00 (win7_rtm.090713-1255)
41kb.
Microsoft TTS Engine Common14.07.2009
mmcfxcommon.dll 6.1.7600.16385
108kb.
MMCFxCommon
MMC Managed SnapIn Framework Common Assembly
14.07.2009
msttscommon.dll 2.00.4319.00 (win7_rtm.090713-1255)
35kb.
Microsoft TTS Engine Common14.07.2009
commonrendererui.dll 14.0.0.121
87kb.
23.02.2011
microsoft.practices.enterpriselibrary.common.dll 4.0.0.0
185kb.
Enterprise Library Shared Library22.02.2011
rxdesigncommon.dll 16, 0, 14000, 0000
6884kb.
DesignCommon
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
rxdesigncommonwrite.dll 16, 0, 14000, 0000
2136kb.
DesignCommonWrite
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
20.01.2011
ambercore.igmap.common.localization.dll 5.0.0.343
15kb.
AmberCore.Igmap.Common.Localization
AmberCore Localization
20.11.2009
Send message