OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncomsnap (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: COM+ Explorer MMC Snapin
Kích thước tập tin: 215 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:15
Tập tin phiên bản: 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: COMSNAP.DLL
Tên file gốc: COMSNAP.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt comsnap (2).dll:


Sao chép tập tin comsnap (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu comsnap (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép comsnap (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép comsnap (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 comsnap (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
comsnap (2).dll 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
297kb.
COM+ Explorer MMC Snapin14.07.2009
comsnap.dll 2001.12.4414.700
164kb.
14.04.2008
comsnap.dll 2001.12.4720.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
333kb.
COM+ Explorer MMC Snapin24.03.2005
comsnap.dll 2001.12.10941.16384 (WinBuild.160101.0800)
285kb.
COM+ Explorer MMC Snapin12.04.2018

comsnap:
wcomsnap.dll 2001.12.4720.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
188kb.
COM+ Explorer MMC Snapin24.03.2005
Send message