OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênconfigwizards.resources.it.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 11.5 Kb
Ngày tập tin: 18.02.2002 13:22
Tập tin phiên bản: 1.0.3300.0
Nội bộ tên: ConfigWizards.resources
Tên file gốc: ConfigWizards.resources.dll
Sản phẩm phiên bản: 1.0.3300.0
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt configwizards.resources.it.dll:


Sao chép tập tin configwizards.resources.it.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu configwizards.resources.it.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép configwizards.resources.it.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép configwizards.resources.it.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 configwizards.resources.it.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


configwizards:
configwizards.resources.chs.dll 1.0.3300.0
36kb.
29.01.2002
configwizards.resources.cht.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
configwizards.resources.es.dll 1.0.3300.0
12kb.
14.02.2002
configwizards.resources.fr.dll 1.0.3300.0
12kb.
18.02.2002
configwizards.resources.ger.dll 1.0.3300.0
12kb.
22.02.2002
configwizards.resources.ja.dll 1.0.3300.0
13kb.
25.01.2002
configwizards.resources.kor.dll 1.0.3300.0
11kb.
29.01.2002
Send message