OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncoreclr.dll

Thể loại: Miscellanea
Mô tả: Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD388E
Kích thước tập tin: 3.36 Mb
Ngày tập tin: 13.02.2014 23:57
Tập tin phiên bản: 5.1.30214.0 built by: SL_V5_SVC
Nội bộ tên: coreclr.dll
Tên file gốc: coreclr.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Silverlight
Sản phẩm phiên bản: 5.1.30214.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt coreclr.dll:


Sao chép tập tin coreclr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu coreclr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép coreclr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép coreclr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 coreclr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
coreclr.dll 5.1.50907.0 built by: SL_V5_SVC
5636kb.
Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD275D
02.04.2020
Send message