OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncorellaunchit.exe

Thể loại: Corel Office
Mô tả: Corel Office Application Launcher
Kích thước tập tin: 301.35 Kb
Ngày tập tin: 03.11.2011 17:29
Tập tin phiên bản: 1.0.0.1
Nội bộ tên: CorelLaunchIt.exe
Tên file gốc: CorelLaunchIt.exe
Tên sản phẩm: Corel Office
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.1
Tên công ty: Corel Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt corellaunchit.exe:


Sao chép tập tin corellaunchit.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu corellaunchit.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép corellaunchit.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép corellaunchit.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 corellaunchit.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message