OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênctdc0000.dll

Thể loại: Digital Audio System E-MU 350
Mô tả: Creative Audio Device Control Module
Kích thước tập tin: 280.5 Kb
Ngày tập tin: 04.08.2006 10:33
Tập tin phiên bản: 5.12.01.1191-2.09.0910
Nội bộ tên: DEVCON32_COM
Tên file gốc: CTDEVCON.DLL
Tên sản phẩm: Creative Audio Product
Sản phẩm phiên bản: 2.09.00.0011
Tên công ty: Creative Technology Ltd
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ctdc0000.dll:


Sao chép tập tin ctdc0000.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ctdc0000.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ctdc0000.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ctdc0000.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ctdc0000.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ctdc0000 (2).dll 5.12.01.1191-2.09.0910
187kb.
Creative Audio Device Control Module04.08.2006

ctdc:
ctdc0001 (2).dll 5.12.01.1191-2.09.0910
280kb.
Creative Audio Device Control Engine04.08.2006
ctdc0001.dll 5.12.01.1191-2.09.0910
436kb.
Creative Audio Device Control Engine04.08.2006
ctdcifce (2).dll 5.12.01.1191-2.09.0910
127kb.
Creative Audio Device Control Interface04.08.2006
ctdcifce.dll 5.12.01.1191-2.09.0910
170kb.
Creative Audio Device Control Interface04.08.2006
ctdcres (2).dll 5.12.01.1140-2.07.0070
10kb.
Creative Audio Device Control Resource Module04.08.2006
ctdcres.dll 5.12.01.1140-2.07.0070
10kb.
Creative Audio Device Control Resource Module04.08.2006
Send message