OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênctdsetup.dll

Thể loại: Digital Audio System E-MU 350
Mô tả: CTDSETUP
Kích thước tập tin: 11 Kb
Ngày tập tin: 25.10.1996 11:00
Tập tin phiên bản: 1.00.1
Nội bộ tên: CTDSETUP
Tên file gốc: CTDSETUP.dll
Tên sản phẩm: CTDSETUP
Sản phẩm phiên bản: 1.00
Tên công ty: Creative Technology Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ctdsetup.dll:


Sao chép tập tin ctdsetup.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ctdsetup.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ctdsetup.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ctdsetup.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ctdsetup.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message