OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 8.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:43
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll:


Sao chép tập tin d01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d01a1329-f854-4afa-bddc-70a1cd5ae25b.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


afa:
shpafact (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
18kb.
Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll14.07.2009
shpafact (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
14kb.
Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll14.07.2009
safari.dll 7534.57.2.4
8124kb.
25.04.2012
safariregistry.dll 7534.57.2.4
13kb.
25.04.2012
safaritheme.dll 7534.57.2.2
285kb.
25.04.2012
camerafade.ini
2kb.
23.02.2009
122557dc-cabf-4806-afa1-b0a0dd9c8c5f.dll
7kb.
03.03.2009
f9ceb566-e5c4-4b13-9ddf-908fe6b6afa4.dll
9kb.
03.03.2009
628dfc57-14d2-43de-b9c7-8f2a7b2caafa.dll
7kb.
17.10.2005
f9ceb566-e5c4-4b13-9ddf-908fe6b6afa4.dll
8kb.
12.10.2006
safari.exe 534.57.2
2332kb.
Safari16.07.2015
dafaspinfraprovider.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
132kb.
Windows AspInfra DAF Plugin12.04.2018
shpafact.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
21kb.
Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll12.04.2018
Send message