OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2d1 (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft D2D Library
Kích thước tập tin: 0.86 Mb
Ngày tập tin: 19.02.2011 16:04
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17563 (win7sp1_gdr.110218-1555)
Nội bộ tên: d2d1
Tên file gốc: d2d1
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17563
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt d2d1 (2).dll:


Sao chép tập tin d2d1 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2d1 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2d1 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2d1 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2d1 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d2d1 (3).dll 6.1.7601.17563 (win7sp1_gdr.110218-1555)
723kb.
Microsoft D2D Library19.02.2011
d2d1 (4).dll 6.1.7601.17563 (win7sp1_gdr.110218-1555)
723kb.
Microsoft D2D Library19.02.2011
d2d1 (5).dll 6.1.7601.21664 (win7sp1_ldr.110218-1504)
882kb.
Microsoft D2D Library19.02.2011
d2d1 (6).dll 6.1.7601.21664 (win7sp1_ldr.110218-1504)
723kb.
Microsoft D2D Library19.02.2011
d2d1.dll 6.1.7601.17563 (win7sp1_gdr.110218-1555)
882kb.
Microsoft D2D Library19.02.2011
d2d1.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
723kb.
Microsoft D2D Library21.11.2010
d2d1.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
881kb.
Microsoft D2D Library21.11.2010
d2d1.dll 10.0.17134.472 (WinBuild.160101.0800)
5891kb.
Microsoft D2D Library14.12.2018
Send message