OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd2gfx.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 80.05 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d2gfx.dll:


Sao chép tập tin d2gfx.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d2gfx.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d2gfx.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d2gfx.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d2gfx.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


gfx:
gfx.dll 14.0.4732.1000
1705kb.
Microsoft OfficeArt17.01.2010
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (3).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (4).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD879
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (5).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (6).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
11.02.2012
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD869
04.01.2012
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD706
04.01.2012
wpfgfx_v0400 (2).dll 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
1624kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD234
06.04.2011
wpfgfx_v0400.dll 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
2103kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
06.04.2011
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
1696kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
1696kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
2202kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
21.11.2010
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
2202kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
21.11.2010
netdiagfx (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
317kb.
Network Diagnostic Framework21.11.2010
netdiagfx.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
317kb.
Network Diagnostic Framework21.11.2010
netdiagfx (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
221kb.
Network Diagnostic Framework21.11.2010
wpfgfx_amd64.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
2103kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
18.03.2010
gfx.dll 14.0.4750.1000
1705kb.
Microsoft OfficeArt01.03.2010
Send message