OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3d9.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft Direct3D
Kích thước tập tin: 2 Mb
Ngày tập tin: 18.07.2008 19:40
Tập tin phiên bản: 5.3.3790.4336 (srv03_sp2_qfe.080717-1325)
Nội bộ tên: D3D9.dll
Tên file gốc: D3D9.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows(R) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.3.3790.4336
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt d3d9.dll:


Sao chép tập tin d3d9.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3d9.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3d9.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3d9.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3d9.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d3d9 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
d3d9 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
d3d9 (2).dll 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX 11.12.2002
d3d9 (2).dll 5.3.0000001.902 built by: DIRECTX 30.05.2003
d3d9.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845) 14.04.2008
d3d9.dll 5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 05.08.2012
d3d9.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
d3d9.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
d3d9.dll 5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00) 09.07.2004
d3d9.dll 4.09.00.0900 11.12.2002
d3d9.dll 4.09.00.0904 09.07.2004
d3d9.dll 4.09.00.0902 30.05.2003
d3d9.dll 1, 0, 5, 0 26.10.2014
d3d9.dll 10.0.10240.16412 (th1.150729-1800) 01.10.2015
d3d9.dll 10.0.10240.16412 (th1.150729-1800) 04.10.2015
Send message