OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3d9.dll

Mô tả: GTRІ-XD Dynamic Link Library (DLL)
Kích thước tập tin: 0.95 Mb
Ngày tập tin: 26.10.2014 21:55
Tập tin phiên bản: 1, 0, 5, 0
Nội bộ tên: GTRІ-XD
Tên file gốc: d3d9.dll
Tên sản phẩm: GTRІ-XD Dynamic Link Library (DLL)
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 5, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d3d9.dll:


Sao chép tập tin d3d9.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3d9.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3d9.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3d9.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3d9.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d3d9 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1786kb.
Direct3D 9 Runtime21.11.2010
d3d9 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2019kb.
Direct3D 9 Runtime21.11.2010
d3d9 (2).dll 5.3.0000000.900 built by: DIRECTX
1596kb.
Microsoft Direct3D11.12.2002
d3d9 (2).dll 5.3.0000001.902 built by: DIRECTX
1596kb.
Microsoft Direct3D30.05.2003
d3d9.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
1650kb.
Microsoft Direct3D14.04.2008
d3d9.dll 5.3.3790.4336 (srv03_sp2_qfe.080717-1325)
2049kb.
Microsoft Direct3D18.07.2008
d3d9.dll 5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
1650kb.
Microsoft Direct3D05.08.2012
d3d9.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1786kb.
Direct3D 9 Runtime21.11.2010
d3d9.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2019kb.
Direct3D 9 Runtime21.11.2010
d3d9.dll 5.3.0000001.0904 built by: private/Lab06_dev(DXBLD00)
1664kb.
Microsoft Direct3D09.07.2004
d3d9.dll 4.09.00.0900
1610kb.
Microsoft Direct3D11.12.2002
d3d9.dll 4.09.00.0904
1622kb.
Microsoft Direct3D09.07.2004
d3d9.dll 4.09.00.0902
1610kb.
Microsoft Direct3D30.05.2003
d3d9.dll 10.0.10240.16412 (th1.150729-1800)
1823kb.
Direct3D 9 Runtime01.10.2015
d3d9.dll 10.0.10240.16412 (th1.150729-1800)
2097kb.
Direct3D 9 Runtime04.10.2015
d3d9.dll 10.0.17134.81 (WinBuild.160101.0800)
1611kb.
Direct3D 9 Runtime20.05.2018
d3d9on12.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
856kb.
Direct3D9 DDI to Direct3D12 API Mapping Layer12.04.2018
Send message