OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3dpmesh.dll

Thể loại: Vangers
Mô tả: Microsoft Direct3D
Kích thước tập tin: 102 Kb
Ngày tập tin: 14.07.1997 18:00
Tập tin phiên bản: 4.05.00.0155
Nội bộ tên: d3dpmesh.dll
Tên file gốc: d3dpmesh.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows® 95
Sản phẩm phiên bản: 4.05.00.0155
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d3dpmesh.dll:


Sao chép tập tin d3dpmesh.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3dpmesh.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3dpmesh.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3dpmesh.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3dpmesh.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d3dpmesh (2).dll 4.06.02.0436
85kb.
Direct3D Progressive Mesh DLL08.01.1999
d3dpmesh.dll 5.1.2600.0
34kb.
Direct3D Progressive Mesh DLL17.08.2001
d3dpmesh.dll 4.06.02.0436
85kb.
Direct3D Progressive Mesh DLL08.01.1999
d3dpmesh.dll 4.06.00.0318
85kb.
Direct3D Progressive Mesh DLL29.07.1998
d3dpmesh.dll 5.00.2134.1
37kb.
Direct3D Progressive Mesh DLL11.12.2002

dpmesh:
wd3dpmesh.dll 5.2.3790.0
36kb.
Direct3D Progressive Mesh DLL25.03.2003
Send message