OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3dx8d.dll

Thể loại: Windows 7
Mô tả: Debug
Kích thước tập tin: 492.5 Kb
Ngày tập tin: 12.05.2016 07:05
Tập tin phiên bản: 5.1.2258.400 built by: Lab06_N(mmbuild)
Nội bộ tên: D3DX8D.dll
Tên file gốc: D3DX8D.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2258.400
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d3dx8d.dll:


Sao chép tập tin d3dx8d.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3dx8d.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3dx8d.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3dx8d.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3dx8d.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message