OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3dx9_43.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 4.44 Kb
Ngày tập tin: 22.04.2015 10:41
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d3dx9_43.dll:


Sao chép tập tin d3dx9_43.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3dx9_43.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3dx9_43.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3dx9_43.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3dx9_43.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
d3dx9_43 (2).dll 9.29.952.3111
2345kb.
Direct3D 9 Extensions26.05.2010
d3dx9_43.dll 9.29.952.3111
1951kb.
Direct3D 9 Extensions26.05.2010
d3dx9_43.dll
5kb.
26.10.2013
Send message