OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênd3dx9sab.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: Direct3D 9 Extensions Debug
Kích thước tập tin: 4.29 Mb
Ngày tập tin: 12.03.2012 03:27
Tập tin phiên bản: 9.24.950.2656
Nội bộ tên: D3DX9D.dll
Tên file gốc: D3DX9D.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 9.24.950.2656
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt d3dx9sab.dll:


Sao chép tập tin d3dx9sab.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu d3dx9sab.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép d3dx9sab.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép d3dx9sab.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 d3dx9sab.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sab:
disablesetuid.ini
0kb.
10.06.2009
vf_isabel_red.dll 4.0.2.6201
106kb.
vf_voices_spe_1_red24.10.2006
sablot.dll
376kb.
07.08.2008
win2kdisabletaskswitch.dll
216kb.
02.11.2001
composableshellproxystub.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
271kb.
Composable Shell Shared Proxy Stub12.04.2018
windowsinternal.composableshell.desktophosting.d 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
239kb.
WindowsInternal.ComposableShell.DesktopHosting12.04.2018
Send message